Política de privacitat

Espectant l’establert en la legislació vigent, https://nuriamayola.com/ (en endavant “lloc web”) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequada al risc de les dades recollides.


Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de Protecció de Dades Personals a internet. Concretament, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç electrònic (LSSI-CE).

Avís legal

El responsable del tractament de les dades personals recollides en  https://nuriamayola.com/ és: NÚRIA MAYOLA FERRAN, prevista de NIF: 38491435-S. Les seves dades de contacte són:

Direcció: Via Augusta nº 9, 3º 1ª, (08006)- Barcelona
Telèfon de contacte: 629761276
E-mail de contacte: nuria@nuriamayola.com

Dades professionals de NÚRIA MAYOLA FERRAN com a especialista en Logopèdia:

 • Màster en Logopèdia, 1996-1998, per la Universitat Politècnica de Catalunya. UPC.
 • Col·legiada nº 08-0930 del Col·legi de Logopedes de Catalunya, institució amb les següents dades:
 • Adreça: Passatge Pagès nº 13 · (08013) Barcelona.
 • Correu Electrònic: info@clc.cat
 • Telèfon: 93 487 83 93
 • Codi Deontològic:  https://www.clc.cat/pdf/codi-etic-del-clc/codi_etic_es.pdf

Dades professionals de NÚRIA MAYOLA FERRAN com a especialista en Pedagogia:

 • Llicenciada en Ciències de l’Educació. Secció Pedagogia, 1977-1982, per la Universitat de Barcelona.
 • Col·legiada nº 26435 del Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats de Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya amb les següents dades:
 • Adreça: Rambla Catalunya nº 8, pral. (08007) Barcelona.
 • Correu Electrònic: secretaria2cdl.cat
 • Telèfon: 93 3170428
 • Codi Deontològic:  https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1769&c=40&sc=107&i=es


Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides són únicament les estrictament necessàries en relació a la finalitat per la qual són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals deuen ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals solament seran mantingudes de forma que es permeti la seva identificació a l’Usuari durant el temps necessari per a la fi del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de forma que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en https://nuriamayola.com/ són únicament de caràcter identificatiu. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. https://nuriamayola.com/ es compromet a recaptar el consentiment de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà la utilització del lloc web.

S’informarà a l’Usuari quan la recollida de certes dades personals sigui imprescindible per al correcte desenvolupament de l’operació en procés.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals:

Les dades personals són recaptades a través del formulari a l’apartat “Contacte” de  https://nuriamayola.com/ amb la finalitat de poder establir un contacte entre la professional Núria Mayola Ferran i tota persona que accedeixi al referit lloc web i desitgi contactar amb aquesta.

En el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals, és a dir, de la utilització o utilitzacions que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals seran retingudes durant el temps mínim necessari per a la finalitat del seu tractament. A través de https://nuriamayola.com/ tot interessat podrà introduir les seves dades personals identificatives per tal d’establir contacte amb la professional  Núria Mayola Ferran. Si aquest contacte no deriva posteriorment en un tractament relacionat amb els serveis oferts per la professional, les dades introduïdes en l’espai web seran suprimides un cop finalitzi la consulta en qüestió. En el cas que posteriorment s’estableixi una relació professional- pacient, s’informarà sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals a través de la fulla física d’encàrrec professional.


Destinataris de les dades personals

Les dades personals que l’interessat introdueixi en la web per tal d’establir contacte amb la professional no seran comunicades a tercers.

En qualsevol cas, en el moment que aquest contacte pugui derivar en un encàrrec professional s’informarà l’interessat sobre els destinataris o les categories de destinatari a qui podrien comunicar-se les dades personals, amb la finalitat de prestar un millor servei, sempre sota l’autorització de l’interessat.

Dades personals de menors d’edat

Respectant l’establert als articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per https://nuriamayola.com/. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament i aquest únicament es considerarà lícit en la mesura que aquests últims ho hagin autoritzat.


Secret i seguretat de les dades personals

La professional Núria Mayola Ferran es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequada al risc de les dades recollides, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les mateixes, ja siguin transferides, conservades o tractades d’altres formes, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

Tanmateix,  atès que els serveis web de https://nuriamayola.com/ no poden garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de forma fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació quan es produeixi una violació de seguretat sobre les dades personals amb un alt risc d’afectació als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint amb l’establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de seguretat que ocasioni destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmutades, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzada a les dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, que es compromet a informar i a garantir per imperatiu legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona habilitada per accedir a la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari, podrà exercir davant del responsable del tractament, els següents drets reconeguts al Reglament Europeu de Protecció de Dades:

 •  Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si https://nuriamayola.com/ està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que https://nuriamayola.com/ hagi realitzat o realitzi, així com informació sobre l’origen de les dades i sobre destinataris que poguessin rebre-les.
 •  Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament quan aquestes siguin incompletes.
 •  Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d’inici; quan l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; quan l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; quan les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o quan les dades personals hagin estat obtingudes per una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 •  Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; quan el tractament sigui il·lícit; quan el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 •  Dret a la portabilitat de les dades: en el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, així com a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 •  Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a oposar-se a qualsevol mena de tractament de les seves dades de caràcter personal i a que finalitzi el seu tractament per part de https://nuriamayola.com/.
 •  Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: és el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils existents, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “BAIXA RGPD- www.nuriamayola.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.
 • Aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta que incorpori podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:

Direcció postal: Via Augusta nº 9, 3º 1ª, (08006)- Barcelona

E-mail: nuria@nuriamayola.com

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.