Intervenció Psicopedagògica.

La intervenció psicopedagògica pot implicar diferents vessants en funció dels objectius a aconseguir:

SUPORT ESCOLAR:

La intervenció psicopedagògica, entesa com a suport escolar, és aquella en què es
dona a l’alumne un reforç dels coneixements i de les àrees curriculars perquè vagi
adquirint seguretat en els seus aprenentatges a l’hora de treballar les tasques escolars,
pròpiament dites. En principi, l’objectiu primordial del suport escolar és reforçar els
continguts curriculars del curs en qüestió i les matèries que presenten més dificultats a
l’alumne, per tal de millorar els seus resultats acadèmics.

REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:

La Reeducació Psicopedagògica, entesa com una intervenció educativa específica per
als alumnes que mostren una dificultat concreta en l’aprenentatge en general,
utilitzant estratègies i mitjans específics per resoldre trastorns i dificultats
específiques, utilitzant eines que estimulen una sèrie de funcions i habilitats cognitives
com l’atenció, la memòria, la percepció, l’orientació espacial i temporal, la lateralitat i
les funcions executives, per tal de desenvolupar els recursos propis de cadascú, tan
necessaris a l’hora d’estudiar i aplicar els coneixements adquirits.

La reeducació psicopedagògica també inclou l’assessorament als pares i la relació
periòdica amb el psicòlegs en cas de ser-hi o amb el tutor de l’escola, per anar revisant
conjuntament el progrés i l’evolució de l’alumne.

TÈCNIQUES D’ESTUDI:

L’adquisició d’eines i estratègies d’estudi, enteses com a metodologies d’estudi o
tècniques d’estudi, són fonamentals per als aprenentatges de l’estudiant. El
desenvolupament d’aquestes adquisicions s’hauria de generar des de l’escola, però la
majoria de vegades no és així. L’escola no se’n fa massa càrrec d’ensenyar a pensar i a
utilitzar eines adequades per tal que l’alumne aprengui la metodologia per copsar
mentalment tots els coneixements que es treballen en els aprenentatges.

Ens trobem, any rere any, amb alumnes ben desorientats i sense saber què fer i com
aprendre de manera adequada les matèries estipulades de manera obligatòria a les
escoles.

Si els estudiants que no presenten dificultats específiques significatives aprenen a
utilitzar aquestes eines i estratègies d’estudi, tindran la base de l’aprenentatge
assegurat i, en conseqüència, tindran moltes més possibilitats de triomfar en els seus
resultats acadèmics.

Programa de la metodologia de les tècniques d’estudi:

 

CONDICIONS FÍSIQUES I/O AMBIENTALS:

 • Organització personal.

REQUISITS COGNITIUS PREVIS ALS APRENENTATGES:

 • Percepció: presa de contacte amb els objectes i estímuls que ens envolten.
 • Atenció: (Selectiva i Sostinguda). És el procés pel qual es perceben diversos estímuls.
 • Concentració: focalització en un sol punt de treball.
 • Memòria: (Visual i Auditiva).

EINES D’ESTUDI BÀSIQUES.

Estratègies Formals:

 • Prelectura.
 • Lectura comprensiva i /o analítica.
 • Subratllat.
 • Notes i acotacions marginals.
 • Resum.
 • Esquemes i tipus d’esquemes.
 • Quadre sinòptic.
 • Mapa Conceptual.
 • Mapa Mental.
 • D’ altres gràfics.

PROCESSOS COGNITIUS NEUROFUNCIONALS I LA SEVA RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE:

 • Àmbit sensorial.
 • Àmbit psicomotriu.
 • Àmbit de la lateralitat.

FUNCIONS COGNITIVES NEUROPSICOLÒGIQUES I LA SEVA RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE:

FUNCIONS EXECUTIVES:

 • ACTUALITZACIÓ:
  • Intel·ligència fluïda.
  • Memòria de treball.
  • Llenguatge expressiu.
  • Abstracció.
  • Raonament.
 • INHIBICIÓ:
  • Resistència a la interferència.
  • Atenció sostinguda.
  • Inhibició motora.
 • FLEXIBILITAT MENTAL:
  • Atenció sostinguda.
  • Atenció selectiva
  • Memòria prospectiva
 • PLANIFICACIÓ:
  • Planificació
  • Anticipació.
  • Previsió.
  • Memòria prospectiva.
  • Memòria contextual.
  • Memòria temporal.
 • PRESA DE DECISIONS:
  • Consciència temporal.
  • Control dels impulsos.
  • Autoregulació.
  • Capacitat per inhibir.

PROCÉS DINÀMIC DE L’INTEL·LECTE.
EXECUCIÓ DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES EN DIFERENTS ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES:

 • Intel·ligència verbal
 • Intel·ligència musical
 • Intel·ligència espacial
 • Intel·ligència naturalista
 • Intel·ligència interpersonal
 • Intel·ligència lògica- matemàtica
 • Intel·ligència corporal-cinestèsia

TRACTAMENT DE LA VEU

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

TÈCNIQUES D’ESTUDI

NÚRIA MAYOLA FERRAN
Logopeda – Col. Nº 08-0930
Pedagoga – Col. Nº 26435

Clínica Corachan.
Unitat de Neurodesenvolupament.

C/ Castellnou, 31-33
08017 Barcelona
Tel. +34 93 2545800

CONSULTA VIA AUGUSTA
Via Augusta, 9. 3er. 1ª.
08006 Barcelona
+34 629761276