TRACTAMENT DE LA VEU

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

TÈCNIQUES D’ESTUDI

Tractaments logopèdics per tractar diversos aspectes:

 • Estimulació de la parla i el llenguatge.
 • Retard de la parla i del llenguatge.
 • Disfuncions del llenguatge en l’expressió oral i /o escrita.
 • TEL: trastorn específic i idiopàtic en l’adquisició del llenguatge.
 • Retard simple del llenguatge.
 • Fluïdesa verbal, la vocalització i la dicció.
 • Dislàlies: dificultat funcional per articular correctament els sons.
 • Disfèmia: tartamudesa, quequesa i difluència de la parla.
 • Taquifèmia / taquilàlia: parla molt ràpida i sense vocalització.
 • Disglòssia: alteració o defecte de l’articulació dels fonemes produïda per anomalies congènites o adquirides en els òrgans de la parla.
 • Disfuncions Orofacials: “Deglució atípica” amb Teràpia Miofuncional.
 • Afàsia infantil: pèrdua parcial o completa de la capacitat d’expressar-se o de comprendre el llenguatge, produïda per lesions cerebrals de tipus orgànic i / o per traumatismes cranials.
 • Exploració d’afàsia i disàrtria: articulació defectuosa, produïda per paràlisi o atàxia (incoordinació dels moviments voluntaris) del sistema nerviós central (SNC) que regeixen els músculs de la parla.
 • Les malalties degeneratives: Parkinson, Alzheimer i Accidents Vasculars Cerebrals (AVC) durant la tercera edat.

Disfuncions Vocals: Disfuncions de la Veu (afonies i / o disfonies)

 • Exploració vocal funcional: exploració dels paràmetres bàsics de la veu: timbre, to, intensitat i durada.
 • Tractament de disfonies funcionals sense origen orgànic i causades, bàsicament, per un sobreesforç vocal.
 • Tractament de disfonies orgàniques causades per: nòduls bilaterals, quists inter cordals, hiat, pòlips, vergetures, paràlisi uni o bilateral de les cordes vocals. etc.
 • Tractament vocal per a la preparació pre i/o post quirúrgica de les cordes vocals.

Aspectes bàsics a treballar per aconseguir una correcta tècnica vocal

 • Postura corporal: verticalitat.
 • Respiració.
 • Relaxació.
 • Impostació / Ressonància.
 • Vocalització / Articulació / Emissió.

Intervenció psicopedagògica

La intervenció psicopedagògica pot implicar diferents vessants en funció dels objectius a aconseguir:

Suport escolar

La intervenció psicopedagògica, entesa com a suport escolar, és aquella en què es dona a l’alumne un reforç dels coneixements i de les àrees curriculars perquè vagi adquirint seguretat en els seus aprenentatges a l’hora de treballar les tasques escolars, pròpiament dites. En principi, l’objectiu primordial del suport escolar és reforçar els continguts curriculars del curs en qüestió i les matèries que presenten més dificultats a l’alumne, per tal de millorar els seus resultats acadèmics.

Reeducació Psicopedagògica:

La Reeducació Psicopedagògica, entesa com una intervenció educativa específica per als alumnes que mostren una dificultat concreta en l’aprenentatge en general, utilitzant estratègies i mitjans específics per resoldre trastorns i dificultats específiques, utilitzant eines que estimulen una sèrie de funcions i habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la percepció, l’orientació espacial i temporal, la lateralitat i les funcions executives, per tal de desenvolupar els recursos propis de cadascú, tan necessaris a l’hora d’estudiar i aplicar els coneixements adquirits.

La reeducació psicopedagògica també inclou l’assessorament als pares i la relació periòdica amb el psicòlegs en cas de ser-hi o amb el tutor de l’escola, per anar revisant conjuntament el progrés i l’evolució de l’alumne.

Execució d’activitats que posin en marxa la Neuroeducació:

Treballar les emocions:

 • Generar climes emocionals positius a l’aula pot facilitar els aprenentatges.
 • Promoure l’activitat física entre els alumnes pot revertir en la seva capacitat d’aprenentatge. Cos i cervell aprenen junts.
 • Atendre la diversitat i personalitzar el màxim l’ensenyament en funció del perfil cognitiu de l’alumne és imprescindible per als alumnes.
 • L’art pot facilitar els aprenentatges. El teatre, la plàstica i la música ajuda a aprendre els nens.

Adquisició d’eines i estratègies d’estudi (Tècniques d’Estudi):

 

L’adquisició d’eines i estratègies d’estudi, enteses com a metodologies d’estudi o tècniques d’estudi són fonamentals per als aprenentatges de l’estudiant. El desenvolupament d’aquestes adquisicions s’hauria de generar des de l’escola, però la majoria de vegades no és així. L’Escola no se’n fa massa càrrec d’ensenyar a pensar i a aprendre a l’alumne.

Ens trobem, any rere any, amb alumnes ben desorientats i sense saber què fer i com han d’aprendre les matèries estipulades de manera obligatòria a les escoles.

Si els estudiants aprenen a utilitzar aquestes eines i estratègies d’estudi tindran la base de l’aprenentatge assegurat i, en conseqüència, tindran moltes més possibilitats de triomfar a l’escola.

Programa de la metodologia aplicada a les Tècniques d’Estudi, recollida en un dossier del que disposarà l’alumne en aquest tipus d’intervenció:

 

1ª Part:

Condicions Físiques i/o ambientals.

 • Organització personal.

2ª Part:

Requisits Cognitius previs als aprenentatges.

 • Percepció: presa de contacte amb els objectes i estímuls que ens envolten.
 • Atenció: (Selectiva i Sostinguda). És el procés pel qual es perceben diversos estímuls.
 • Concentració: focalització en un sol punt de treball.
 • Memòria: (Visual i Auditiva).

3ª Part:

Eines d’Estudi bàsiques.

Estratègies Formals:

 • Lectura comprensiva i /o analítica.
 • Notes i acotacions marginals.
 • Esquemes i tipus d’esquemes.
 • Quadre sinòptic.
 • Mapa Conceptual.
 • Mapa Mental.
 • D’ altres gràfics …

4ªPart:

Processos Cognitius Neurofuncionals i la seva relació amb l’aprenentatge:

 • Àmbit sensorial.
 • Àmbit psicomotriu.
 • Àmbit de la lateralitat.

5ª Part:

Funcions Cognitives Neuropsicològiques i la seva relació amb l’aprenentatge:

Funcions Executives:

Actualització:

 • Intel·ligència fluïda.
 • Memòria de treball.
 • Llenguatge expressiu.
 • Abstracció.

Inhibició:

 • Resistència a la interferència.
 • Atenció sostinguda.
 • Inhibició motora.

Flexibilitat:

 • Atenció sostinguda.
 • Atenció selectiva
 • Memòria prospectiva.

Planificació:

 • Planificació
 • Anticipació.
 • Previsió.
 • Memòria prospectiva.
 • Memòria contextual.
 • Memòria temporal.

Presa de Decisions:

 • Consciència temporal.
 • Control dels impulsos.
 • Autoregulació.
 • Capacitat per inhibir.

6ª Part:

Procés dinàmic de l’intel·lecte. Execució de les intel·ligències múltiples en diferents activitats pedagògiques:

 • Intel·ligència musical
 • Intel·ligència lògica- matemàtica
 • Intel·ligència espacial.
 • Intel·ligència corporal-cinestèsia
 • Intel·ligència interpersonal
 • Intel·ligència intrapersonal
 • Intel·ligència naturalista
 • Intel·ligència verbal

NÚRIA MAYOLA FERRAN
Logopeda – Col. Nº 08-0930
Pedagoga – Col. Nº 26435

CLÍNICA CORACHAN 
2ª Planta, despatx, 2.12.A
C/Gironella, 6-8
08017 Barcelona
Tel. +34 932545800 · +34 932545838

CONSULTA VIA AUGUSTA
Via Augusta, 9. 3er. 1ª.
08006 Barcelona
+34 629761276