Tecniques-Estudi

serveis

TÈCNIQUES D'ESTUDI: CURSETS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
A PARTIR DE CINQUÈ I/O SISÈ DE PRIMÀRIA:

 

Cursets de tècniques d’estudi impartits en un règim mínim d’un dia setmanal i d’un trimestre.

Les tècniques d’estudi són importantíssimes per dotar l’alumne d’un coneixement complet de les estratègies més adients que li permetran extraure les idees principals de qualsevol tipus de text. Aprendrà a fer resums i esquemes bàsics i aprendrà a concloure estructurant bé tots aquests passos fins ara realitzats amb l’estructuració de mapes conceptuals com a síntesi final del tema a estudiar.

Entendrà que estudiar és la fusió de:

Estudiar =  Comprendre + Sintetitzar + Memoritzar

Treballem aquestes tècniques perquè l’experiència ens diu que els alumnes a l’escola les treballen d’una manera molt supèrflua, així, com tampoc no es treballa a fons ni la sintetització ni la memòria. Per experiència sabem que molts d’ells tenen serioses dificultats per estudiar quan arriben a l’etapa de secundària i no cal dir a l’etapa de batxillerat on el salt qualitatiu a nivell cognitiu més significatiu.

És per això que el més adient és començar a aprendre aquestes tècniques quant abans millor i és aconsellable començar a treballar-les a finals del cicle superior, és a dir, a cinquè i sisè de Primària.

El curset consta d’una part teòrica i d’una part pràctica per assimilar i exercitar cadascuna de les parts teòriques treballades.

La part teòrica consta de tres apartats:

Part Física: l’adquisició d’uns bons hàbits d’estudi.

Part Mecànica: tècniques per millorar la Velocitat Lectora i la Comprensió Lectora.

Part Formal: les tècniques pròpiament dites així com:

  • Prelectura.
  • Lectura Comprensiva i /o Analítica.
  • Notes marginals.
  • Subratllat.
  • Resum.
  • Esquema.
  • Mapa conceptual.
  • Quadre sinòptic.
  • Tècniques mnemòniques de memorització.