Intervenció-Psicopedagogica

serveis

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÓGICA: DIAGNÒSTICS PSICOPEDAGÒGICS, PROVES I TESTS. INTERVENCIÓ EN LES DIFICULTATS DE L’APRENENTATGE:

 

Dificultats en les Habilitats Bàsiques de l’Aprenentatge:

Observació/atenció.

Percepció: visual, auditiva i tàctil.

Memòria: visual i auditiva.


Dificultats Disortogràfiques- Dislèxia-Disgrafia.


Dificultats en Lecto/Escriptura.


Dificultats en Matemàtiques, Càlcul Mental i Resolució de problemes.


Dificultats en lOrientació Espacial.


Dificultats en lOrientació Temporal.


Retard en els Processos Cognitius.


Dèficit d’Atenció (T.D.A).


Dificultats en la Motricitat Epicrítica (motricitat fina).


Dificultats en la Motricitat Protopàtica (motricitat gruixuda).


Dificultats en la Coordinació Corporal.


Dificultat en la Percepció i Representació de l’Esquema Corporal.


Dificultat en l’Estructuració i Representació del Dibuix en general.


Dificultats en la Lateralitat:

No discriminació de dreta/esquerra.

Disfuncionalitat en els esquemes bàsics dels patrons homo i/o contra / laterals.